Hoe Agile transformatiestrategieën implementeren
Agile

Hoe Agile transformatiestrategieën implementeren

71% van de organisaties gebruikt een agile methodologie in hun levenscyclus voor softwareontwikkeling, volgens een 2020 onderzoek .

Dit hoeft niet te verbazen, aangezien teams in verschillende sectoren, functies en groottes op de een of andere manier agile werkwijzen toepassen vanwege de voordelen van eenvoud, efficiëntie, snelheid, productiviteit en nog veel meer. Sterker nog, studies tonen aan dat een sterke agile cultuur de commerciële prestaties met 277% kan verhogen.

Toch slagen organisaties er herhaaldelijk niet in om succesvol over te stappen op agile. De algehele culturele, gedrags- en organisatorische verandering die agile transformatie vereist, kan ontwijkend zijn.

In deze blogpost verkennen we manieren waarop je agile transformatiestrategieën in je organisatie kunt implementeren en je kansen op succes kunt vergroten.

Voordat we overgaan tot actie, laten we eerst de basis verduidelijken.

Wat is agile transformatie?

Agile transformatie is het proces van het adopteren van de agile mindset, methodologieën en praktijken in de hele organisatie. Het is de reis waarbij een organisatie haar operationele, culturele en strategische benaderingen fundamenteel verandert om wendbaarder te worden.

Dit houdt in:

 • Agile denken: het aannemen van deagile mentaliteit* Agile zijn: zelforganiserende teams creëren die incrementeel bouwen
 • Agile leven: een werkcultuur van innovatie en voortdurende verbetering creëren
 • Agile leiden: overbodige managementlagen verminderen

Lees voor meer informatie over hoe dit in de praktijk wordt toegepast onze beginnersgids voor agile methodologieën .

Hoewel agile transformatie meestal wordt geassocieerd met softwareontwikkeling, zijn de praktijken universeel en kunnen ze worden toegepast op elk team of functie. De fundamentele principes die aan de basis liggen van deze transformatie staan hieronder.

Principes en kernwaarden van agile transformatie

Verschillende softwareprofessionals, ontevreden met de bestaande engineeringpraktijken, creëerden een alternatieve aanpak, met behulp van agile. De kernwaarden van deze nieuwe aanpak worden beschreven in de agile manifest als volgt.

Individuen en interacties boven processen en hulpmiddelen

Agile benadrukt het belang van menselijke communicatie en samenwerking. Hoewel agile processen en hulpmiddelen essentieel zijn, zijn menselijke interacties noodzakelijk om wendbaarheid en aanpassingsvermogen op te bouwen.

Bijvoorbeeld, een agile team zal prioriteit geven aan gebruikersinterviews en -gesprekken in plaats van alleen te vertrouwen op e-mail of ticketsystemen om de hoofdoorzaken te identificeren.

Werkende software boven uitgebreide documentatie

Agile geeft prioriteit aan het zo snel mogelijk in handen van gebruikers krijgen van functionele software. Dit betekent niet dat documentatie overbodig is, maar de focus moet liggen op het leveren van een werkend product dat voldoet aan de behoeften van gebruikers.

Bijvoorbeeld, in plaats van maanden te besteden aan het schrijven van gedetailleerde specificaties, zou een agile team beginnen met een minimum viable product (MVP) en iteratief ontwikkelen.

Samenwerking met de klant in plaats van contractonderhandelingen

Agile teams werken nauw samen met klanten om hun behoeften te begrijpen en passen zich aan naarmate het project zich ontwikkelt in plaats van zich strikt te houden aan contractvoorwaarden.

In de praktijk betekent dit regelmatige vergaderingen, tweewekelijkse demo's, feedback en retrospectieven.

Reageren op verandering in plaats van een plan volgen

Agile erkent dat verandering onvermijdelijk en vaak gunstig is tijdens de levenscyclus van een project. Daarom bouwen agile teams aanpassingsvermogen in hun cultuur in, zodat ze kunnen reageren op de behoeften van de klant, marktomstandigheden of technologische veranderingen.

Bijvoorbeeld, bij het bouwen van een iOS app zal een agile organisatie zich snel aanpassen als de marktsignalen duidelijk zijn dat klanten een web app nodig hebben.

Zoals je ziet, gaan deze waarden niet over het gebruik van een Scrum-bord of het beheren van een backlog. Het zijn fundamentele veranderingen in de manier waarop organisaties werken. Voor een succesvolle agile transformatie heb je buy-in van de top nodig.

Rol van het management in agile transformatie

Agile legt als praktijk de nadruk op zelfsturende teams met een platte structuur. De meeste agile organisaties mijden hiërarchieën en werken met 360 graden, peer-to-peer feedback. Toch moet er, om te transformeren, enige invloed van bovenaf zijn.

De rol van verschillende leiders in agile transformatie wordt hieronder beschreven.

Agile coach

Een agile coach traint teams in agile methodologieën, faciliteert praktijkoefeningen, organiseert evenementen en strijkt het transformatietraject glad. Ze werken met een softwareontwikkelingsteam dat agile scrum hen helpen met:

 • Het opstellen van de agile transformatie roadmap
 • Beheren van sprintplanning, verfijnen van backlog/user stories, etc.
 • Het uitvoeren van dagelijkse stand-ups en retrospectives
 • Het bouwen van open en transparante communicatiekanalen
 • Bemiddelen bij geschillen en meningsverschillen tussen teamleden

Beheer

Management buy-in is fundamenteel voor het succes van agile transformatie. Zij bepalen de visie, bekrachtigen middelen, reorganiseren structuren en leiden de culturele verandering in de richting van agile waarden zoals transparantie, empowerment en aanpassingsvermogen.

 • Technologieleiders maken de tools en processen mogelijk die nodig zijn om agile transformatie te omarmen
 • Financiële leiders creëren de budgetten voor aanwerving, training, tools en procesveranderingen
 • Projectmanagers bouwen agile systemen en processen

Hoofd personeelszaken

Als we het over agile transformatie hebben, is de HR-leider niet de eerste die in je opkomt. Toch kan hun rol het project maken of breken. De CHRO is verantwoordelijk voor:

 • Het op één lijn brengen van de HR-strategie van de organisatie met de agile transformatiedoelen
 • Het inhuren van agile beoefenaars, coaches en verandermanagementexperts
 • Het mogelijk maken van omscholingssessies in agile vaardigheden
 • Het herzien van prestatie-evaluatiesystemen om agile waarden en principes te weerspiegelen.

Ze zijn ook verantwoordelijk voor culturele verandering en helpen een omgeving te creëren waarin agile praktijken kunnen gedijen door samenwerking te bevorderen.

Bij elke stap is organisatiemanagement fundamenteel voor het faciliteren van verandering. Hier zijn de stappen en hoe ze zullen uitpakken.

De stadia van agile transformatie

In de meeste organisaties kan de verandering naar agile een lange reis zijn, die vaak maanden, zo niet jaren duurt. Een doordachte reis door de volgende fasen zal het aantal gevallen van terugvallen in de oude manier van werken minimaliseren.

1. Begrip en bewustzijn

Voordat teams agile worden, moeten ze begrijpen wat het betekent en inhoudt. Dus, stap één is het ontwikkelen van een strategische aanpak om bewustzijn op te bouwen over agile methodologieën en hun voordelen.

Meestal begint dit met organisaties die leiderschap en teams opleiden over agile principes, waarden en raamwerken (bijv. Scrum, Kanban). Het doel is om een gedeeld begrip van hun agile model te creëren.

2. Strategie en betrokkenheid

De volgende stap is dat de organisatie zich committeert aan agile transformatie en een strategie ontwikkelen, inclusief:

 • Het agile model, dat puur Scrum kan zijn of een hybride met best practices uit agile, Scrum, DevOps en andere benaderingen
 • Doelen op organisatie-, team- en individueel niveau
 • Reikwijdte van de transformatie, inclusief grenzen en wat er niet gedaan zal worden
 • Commitment van het leiderschapsteam over budgetten, processen en andere vereisten

3. Pilootimplementatie

Voordat grootschalige veranderingen worden doorgevoerd, passen organisaties agile methoden toe binnen een klein team of project. Deze proefimplementatie stelt je in staat om te experimenteren met agile methodes in een gecontroleerde omgeving, te leren van de ervaring en de nodige aanpassingen te maken voordat het op grotere schaal wordt uitgerold.

4. Uitbreiding en schaalvergroting

Gebaseerd op het succes van de proefimplementatie, breiden organisaties agile praktijken uit naar andere teams en afdelingen. In deze fase wordt de effectiviteit van agile in verschillende teams getest.

5. Institutionalisering

Terwijl opschaling agile 'praktijken' implementeert, verankert de institutionaliseringsfase agile 'waarden en principes' in de cultuur van de organisatie. In deze fase is de hele organisatie niet langer 'agile aan het doen', maar 'agile aan het zijn'. Deze fase wordt gekenmerkt door:

 • Verandering verwelkomen en aanpasbaar zijn
 • Denken in kleine betekenisvolle eenheden van werk die met regelmatige tussenpozen worden gepusht
 • Het werk iteratief plannen
 • Bouwen aan voortdurende verbetering
 • Zelfsturend zijn met een laserfocus op de klant

6. Voortdurende verbetering

Agile zijn vereist ook continue verbetering. Dit is niet zozeer een fase als wel een voortdurende manier van werken waarbij teams reflecteren op hun agile werkwijzen en deze verbeteren.

Ondanks het volgen van deze stappen, maken organisaties vaak de fout om alleen maar over te stappen op agile werkwijzen zonder de agile waarden te transformeren en te omarmen. Om succesvol agile te worden, moet je dit onderscheid begrijpen.

Agile transformatie vs transitie

verschillen tussen agile transformatie en transitie | Agile transformatie | Agile overgang | | ------------------------------------ | -------------------------------------- | | Het adopteren van agile waarden en principes | Organisatiebrede culturele verandering | Siloïde procesverandering | | Strategisch en lange termijn | Tactisch en korte termijn | | Grotere duurzame impact | Smalle sporadische impact |

Als je de bovenstaande fasen visualiseert, zul je je realiseren dat het implementeren van agile transformatie niet eenvoudig is. Het kan een uitdaging zijn om iedereen in het bedrijf zover te krijgen dat ze hun manier van denken over werk veranderen.

Uitdagingen en hindernissen bij agile transformatie

Elke organisatie die een agile transformatie uitvoert, heeft de volgende uitdagingen ervaren.

Weerstand tegen verandering

Agile is ontwrichtend, van elke ochtend opdagen voor stand-up vergaderingen tot het verwelkomen van verandering, zelfs in de laatste fasen van een project. Het is dus begrijpelijk dat teams zich verzetten tegen deze verandering.

Pak deze uitdaging aan door:

 • Het creëren van een goed gedefinieerde agile transformatiestrategie die de potentiële voordelen schetst
 • Proactief zorgen aan te pakken
 • Een op maat ontworpen veranderingsmanagementstrategie te gebruiken
 • Agile kampioenen aan te trekken die het onder hun teams kunnen verspreiden

Ontoereikende training

Succesvolle agile transformatie vereist training en voortdurende ontwikkeling van vaardigheden. In het begin kunnen basisworkshops in agile praktijken helpen. Maar op een continue basis hebben teams toegang nodig tot agile coaches en scrum masters.

Verkeerde culturele afstemming

Agile principes vereisen vaak een significante verschuiving in de organisatiecultuur, waarbij de nadruk ligt op samenwerking, transparantie en klantgerichtheid. Deze verschuiving kan moeilijk zijn in traditionele organisaties met strikte hiërarchieën en silo's.

Om deze uitdaging te overwinnen zijn veranderingen op directieniveau nodig. Zakelijk leiderschap moet transparantie en openheid belichamen. Ze moeten laten zien dat ze in staat zijn om feedback te accepteren en zich aan te passen aan veranderingen.

Schaal

Agile is gemakkelijker in teams van 5-6 mensen, daarom zijn proefprojecten vaak succesvol. Het opschalen naar een grote organisatie is een heel ander spel.

Succesvol schalen vereist geduld en een langetermijnvisie. Projectmanagers moeten agile modellen opzetten, de adoptie van agile monitoren, veranderingen beïnvloeden en voortdurend bijsturen als teamleden van het pad afraken.

Ontoereikende hulpmiddelen en infrastructuur

Agile methodologieën vereisen vaak specifieke hulpmiddelen voor het volgen van projecten, samenwerking en communicatie. Een gebrek aan geschikte hulpmiddelen kan agile transformatie belemmeren.

Teams kunnen het bijvoorbeeld moeilijk hebben zonder een tool voor backlogbeheer en sprintplanning, wat leidt tot verwarring en inefficiëntie.

Tools die agile transformatie ondersteunen (inclusief ClickUp)

Een goede voorbereiding is het halve werk. Op dezelfde manier zullen de juiste tools helpen om de transformatie soepeler te laten verlopen.

Als je het je afvraagt, je zei individuen en interacties in plaats van tools. Ja, dat klopt. Dus onthoud dat deze hulpmiddelen interacties of menselijke creativiteit niet vervangen. Ze ondersteunen het alleen maar. Laten we eens kijken hoe ClickUp of een andere goede projectmanagementtool dat mogelijk kan maken.

Agile projectmanagement

Een robuuste agile projectmanagementsoftware kan veel van uw transformatie-initiatieven op de automatische piloot zetten.

ClickUp sjabloon voor agile projectbeheer

werk op uw manier samen met de chatweergave van ClickUp_

End-to-end zichtbaarheid

Het continue verbeteringsdeel van agile transformatie vereist duidelijke en volledige zichtbaarheid in elk deel van het proces. Je moet resultaten monitoren, gegevens verzamelen en rapporten maken om dit mogelijk te maken. ClickUp maakt dit alles en nog veel meer mogelijk als een natuurlijk onderdeel van het proces.

ClickUp taken verzamelen alle gegevens die u nodig hebt, zoals begin/einddatum, toegewezen gebruikers, geschatte/tijdgerelateerde, enz. Met de tijdlijnweergave kunt u de volledige workflow visualiseren met overlappende taken of eventuele afhankelijkheden.

Het zeer aanpasbare ClickUp Dashboard geeft u de statistieken die u nodig hebt. Enkele van de meest gebruikte rapporten zijn burnup- en burndown-grafieken, projectvoortgang en resourcegebruik.

ClickUp cumulatief stroomdiagram

Brainstormen gemakkelijker gemaakt met ClickUp Whiteboard

Best practices voor softwareontwikkeling

Als agile ontwikkelteam hebt u specifieke en speciaal ontworpen tools nodig. De verschillende functies van ClickUp zijn ontworpen om precies dat te doen!

Agile workflows: Flexibele agile werkstromen gebaseerd op uw behoeften van Kanban tot Scrum en verder

Bug tracking: Bug report intake met ClickUp Formulieren die kunnen worden omgezet in traceerbare taken met aangepaste velden, statussen en rollups

Releasebeheer: Volledig geïntegreerde Git pijplijn aanpasbare release treinen, agile testen en go-live checklists

Resourcesbeheer: Werklastoverzichten om de teamcapaciteit te maximaliseren met behulp van tijdsinschattingen, sprintpunten en beschikbaarheidsoverzichten.

ClickUp Werklastweergave

ClickUp Werklastweergave voor betere toewijzing van bronnen

Documentatie: Automatisch genereren van roadmaps, testplannen, technische specificaties, enz. met ClickUp AI

Nu de tools allemaal klaar zijn, is het tijd om kaders voor prestatiemeting op te stellen.

Prestatiemeting in Agile Transformatieproces

Het meten van prestaties is cruciaal in het transformatieproces, omdat het inzicht geeft in de effectiviteit van agile werkwijzen en helpt bij het sturen van voortdurende verbetering. Beste agile hulpmiddelen zijn ingebouwd met real-time prestatiebewaking.

De meeste agile organisaties, inclusief grote zoals Google, gebruiken het Objectives and Key Results (OKR) raamwerk voor prestatiemeting.

Bijvoorbeeld, als het doel van je agile transformatieproject is om agile praktijken succesvol te schalen over alle ontwikkelteams, dan zouden je belangrijkste resultaten zijn:

 • Het aantalScrum-teams van 5 naar 10 in Q1
 • Een verbetering van 30% bereiken in uitrolfrequentie tegen Q2
 • Sprint voltooiingspercentage verhogen naar 95%

Enkele van de meest gebruikte key performance indicators (KPI's) in agile teams zijn:

Technische schuld: Het verminderen van taken gemarkeerd als technische schuld met a%

Deployment frequentie: Bouwtijd verminderen met b%. Zet c% van de services op continue integratie/continue levering (CI/CD) pijplijn

Prestatie: Verminder laadtijd met d%, verhoog uptime met e%

Codekwaliteit: Zorg voor beveiligingstraining voor alle ontwikkelaars. Elke zes maanden een kwetsbaarheidsanalyse en penetratietraining (VAPT) uitvoeren

Klanttevredenheid: Net promoter score (NPS) verhogen met f%.

Laten we eens kijken hoe agile transformatie in de echte wereld plaatsvindt.

Voorbeelden uit het echte leven van succesvolle Agile transformaties

We hebben voorbeelden uit de industrie gekozen om te illustreren welke resultaten een succesvolle agile transformatie kan opleveren.

Verzekeringen

Boerderij , een van de grootste vastgoed- en bedrijfsverzekeringsmaatschappijen in de VS, begon aan een agile transformatietraject.

Transformatie: DevOps implementeren, ontwikkelingscycli standaardiseren, open source tools gebruiken en taken zoals debuggen in de context integreren.

Resultaten: Verhoogde efficiëntie, kortere inzetcycli, geautomatiseerde inzet, hogere beschikbaarheid en prestaties.

als je het je afvraagt, hier is een uitgebreide blogpost over DevOps vs agile ._

Detailhandel

Doel , een grote retailer in de Verenigde Staten, startte een agile transformatie om zijn digitale en e-commerce mogelijkheden te verbeteren.

Transformatie: Product mindset, DevOps implementatie, legacy modernisatie, API's, CI/CD

Resultaten: Vermogen om datagestuurde aanbiedingen te bouwen, operationele kosten te verlagen en efficiëntie te verbeteren

Gezondheidszorg

Cerner Corporation , een toonaangevende leverancier van technologische oplossingen voor de gezondheidszorg, is overgestapt op agile om sneller meer waarde te kunnen leveren aan zorgverleners.

Transformatie: Legacy-modernisering en -migratie

Resultaten: 5% productiviteitswinst met het nieuwe team.

Financiën

ING Bank , een wereldwijde financiële instelling van Nederlandse origine, onderging in tien jaar tijd een agile transformatie. Het goede nieuws is dat ze begrijpen dat de volgende etappe van de reis al onderweg is.

Transformatie: Evoluerend organisatiemodel gebouwd rond tribes, squads en chapters. DevOps en continue levering implementeren. Vernieuwd prestatiemanagementmodel.

Het agile organisatiemodel van ING

ClickUp Brain voor directe nauwkeurige antwoorden

Naast softwareontwikkeling: HR-, marketing-, financiële en operationele teams zien de voordelen van agile en passen deze ook aan hun behoeften aan.

Schalen: Naarmate meer grote organisaties agile implementeren, zal er een voortdurende nadruk zijn op geschaalde agile frameworks zoals SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large-Scale Scrum) en DaD (Disciplined Agile Delivery).

ClickUp en Agile Transformatie: Op maat gemaakt voor elkaar

"ClickUp helpt me om uit de 'chaos'-modus te blijven. We kunnen nu zo proactief mogelijk zijn over de projecten waaraan we werken," aldus ClickUp zegt Kellock Irvin, productleider bij Powerflex. Dit is een van de vele redenen waarom ClickUp een geweldige tool is voor agile transformatie.

ClickUp helpt om het complexe en veelzijdige agile transformatieproject op te splitsen in beheersbare taken. Het communiceert ook duidelijk de verwachtingen en acceptatiecriteria naar alle belanghebbenden.

ClickUp's Whiteboard, Mindmaps, Docs en commentaren helpen teams om effectief samen te werken in context. ClickUp Brain versnelt projectbeheer, automatiseert repetitieve processen en werkt als de persoonlijke assistent van elk teamlid. ClickUp's agile sjablonen maken het eenvoudig om je reis te beginnen.

De uitgebreide tool is ook gebruiksvriendelijk en aanpasbaar, perfect geschikt voor zowel technische als niet-technische teams.

Bereid je agile transformatieproject voor op succes. Probeer ClickUp vandaag gratis uit !

Veelgestelde vragen over Agile Transformatie

Wat zijn de drie pijlers van Scrum?

De drie pijlers van Scrum zijn:

 • Transparantie: Open communicatie om vertrouwen op te bouwen
 • Inspectie: Regelmatige reviews naar voortdurende verbetering
 • Aanpassing: Snelle koerscorrecties op basis van feedback en nieuw verworven kennis

Wat zijn de vier pijlers van agile?

De vier pijlers, ook wel kernwaarden genoemd, van agile zijn:

 • Individuen en interacties boven processen en tools
 • Werkende software boven uitgebreide documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Reageren op verandering boven het volgen van een plan

Wat is de rol van het management in succesvolle agile transformatie?

Het management speelt de rol van kampioen en overziet de agile transformatie. Hun verantwoordelijkheden omvatten een reeks strategische, ondersteunende en leiderschapsfuncties:

Visie en strategie: Het definiëren van de routekaart en mijlpalen voor de transformatie, waarbij gezorgd wordt voor afstemming op de algemene strategische doelstellingen van de organisatie.

Veranderingsmanagement: Zorgen voor duidelijke communicatie over het doel, de voortgang en de voordelen van de transformatie, omgaan met zorgen en weerstand, en medewerkers betrekken bij het hele proces.

Meten en aanpassen: De voortgang bijhouden, resultaten afzetten tegen vooraf gedefinieerde KPI's en waar nodig aanpassen om ervoor te zorgen dat de transformatie op koers blijft.

Wat is de rol van een agile coach in agile transformatie?

Een agile coach is de spil in het faciliteren en begeleiden van de agile transformatie van een organisatie. Hun verantwoordelijkheden omvatten: Agile leren en mentoring: Het trainen van teams en individuen op agile principes, praktijken en raamwerken (zoals agile Scrum , Kanban en Lean).

Cultuur- en mindsetverschuiving: Modelleren van agile gedrag en waarden in hun leiderschapsstijl en besluitvormingsprocessen.

Verbeteren van processen: Huidige werkwijzen beoordelen, hiaten identificeren en verbeteringen aanbrengen

Samenwerking verbeteren: Een omgeving van samenwerking binnen en tussen teams bevorderen, silo's afbreken en open communicatie aanmoedigen.